เรื่อง กรณีศึกษา การบริหารความเสี่ยงสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์

(0 User reviews)   73   48
-
3. การบริหารความเสี่ยงสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์
การบริหารความเสี่ยงสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ Case Study # 3 คำถาม สหกรณ์ออมทรัพย์ ก.ได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของชุมนุมสหกรณ์ A คือ โครงการเงิน ให้กู้แก่สหกรณ์ระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี โดยเงินให้กู้ดังกล่าวเมื่อครบกำหนด 1 ปี แล้วสามารถกู้ซ้ำได้อีก ซึ่ง 2 ปีผ่านมาสหกรณ์ ก.ก็สามารถกู้วนซ้ำได้อย่างต่อเนื่อง และโครงการรับฝาก เงินจากสหกรณ์ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี สหกรณ์ออมทรัพย์ ก. ได้เห็นลู่ทางที่จะสร้างกำไรจากผลิตภัณฑ์นี้ได้ จึงขอกู้เงินจาก ชุมนุม สหกรณ์ A 100 ล้านบาท แล้วนำไปฝากกับชุมนุมสหกรณ์ A เพราะจะได้รับส่วนต่าง ร้อยละ 0.50 ต่อปี จงวิเคราะห์ความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ ก. คำตอบ ด้านสภาพคล่อง จากการที่สหกรณ์ดังกล่าวกู้เงินระยะสั้นไปทำการฝากระยะยาว อาจทำให้ สหกรณ์ เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ เนื่องจากเมื่อเงินกู้ระยะสั้นครบกำหนดต้องจ่ายคืน แต่สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายคืนหนี้ได้ตามกำหนดเวลา โดยอาจเกิดจากชุมนุมสหกรณ์ A ไม่ปล่อยเงินกู้ให้กับสหกรณ์ ด้านการตลาด เมื่อสหกรณ์กู้เงินระยะสั้น ไปทำการฝากระยะยาว ในส่วนของการฝากระยะยาว นั้น ดอกเบี้ยไม่ได้ปรับขึ้นหรือลง แต่เงินกู้ระยะสั้นที่สหกรณ์กู้ เมื่อมีการกู้วนซ้ำต่อเนื่องสหกรณ์อาจไม่ได้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 เท่าเดิม โดยอาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จนทำให้เกิดผลกระทบกับรายได้และค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ได้
Share

อ่านเพิ่มเติม

 

 


คู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์


https://drive.google.com/file/d/1JwhAujkblYGqAuGTB9LLk0ZJa2j_g6zu/view

 


แผนบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2566

 

http://www.fsct.com/fsct_newss.php?new=2587#sthash.fumSGeRx.dpbs

 


ร่างตัวอย่างเครื่องมือแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์

 

http://www.fsct.com/fsct_newss.php?new=2251#sthash.9WRYoM03.dpbs

 

 

 

 

อินโฟกราฟฟิก เรื่อง กรณีศึกษา การบริหารความเสี่ยงสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์

โดย  นางสาวอารีรัตน์  อาจรักษา

ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง  คณะทำงานจัดทำคู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

หน่วยงาน  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

จำนวนหน้า 1

ปีที่พิมพ์ 2561

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *

Related eBooks