เรื่อง ปัจจัยต่อความสำเร็จการบริหารความเสี่ยง

(0 User reviews)   179   61
-
ปัจจัยต่อ
ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง  8 Key Success Factors   1.   การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง   2.   การวัดผลการบริหารความเสี่ยงควบคู่กับกระบวนการด้านบุคลากร   3.   ผู้บริหารมีการชี้แจงให้เข้าใจในการบริหารและการเปลี่ยนแปลง   4.   บุคลากรในสหกรณ์เข้าใจความหมายของ “ความเสี่ยง” ที่ตรงกัน   5.   การฝึกอบรมความรู้ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์   6.   การสื่อสารที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับกลยุทธ์   7.   ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง   8.   การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับสูง
Share

อ่านเพิ่มเติม
   

คู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์


https://drive.google.com/file/d/1JwhAujkblYGqAuGTB9LLk0ZJa2j_g6zu/view


แผนบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2566 


http://www.fsct.com/fsct_newss.php?new=2587#sthash.fumSGeRx.dpbs


ร่างตัวอย่างเครื่องมือแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์

 

http://www.fsct.com/fsct_newss.php?new=2251#sthash.9WRYoM03.dpbs

 

 

 

 

อินโฟกราฟฟิก เรื่อง  ปัจจัยต่อความสำเร็จการบริหารความเสี่ยง

โดย  นางสาวอารีรัตน์  อาจรักษา

ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง  คณะทำงานจัดทำคู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

หน่วยงาน  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

จำนวนหน้า 1

ปีที่พิมพ์ 2561

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *

Related eBooks