เรื่อง อัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

(0 User reviews)   117   62
-
อัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
4 ขั้นตอน การคิดอัตราดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อทำให้เกิดหลักประกันที่มั่นคงในการ บริหารเงินรับฝากของสหกรณ์ STEP ที่ 1 หายอดสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือน ผลรวมของยอดสินทรัพย์สภาพคล่องคงเหลือในทุกวันของเดือนปัจจุบัน จำนวนวันในเดือนปัจจุบัน STEP ที่ 2 หายอดเงินฝากเฉลี่ยรายเดือน ผลรวมของยอดเงินรับฝากคงเหลือในทุกวันของเดือนก่อน จำนวนวันในเดือนก่อน STEP ที่ 3 หาอัตราดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องในเดือนปัจจุบัน สินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนของเดือนปัจจุบัน เงินรับฝากเฉลี่ยรายเดือนของเดือนก่อน STEP ที่ 4 หาอัตราดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องสำหรับปีบัญชี อัตราดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง เดือนที่ 1 +...+ อัตราดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง เดือนที่ 12 12
Share

อ่านเพิ่มเติม

 

 


คู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์


https://drive.google.com/file/d/1JwhAujkblYGqAuGTB9LLk0ZJa2j_g6zu/view

 


การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2550


https://www.cad.go.th/ewtadmin/ewt/research_dev/ewt_dl_link.php?nid=120&filename=Template_Design_JOCA

 

 

 

 

อินโฟกราฟฟิก เรื่อง อัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

โดย  นางสาวอารีรัตน์  อาจรักษา

ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง  คณะทำงานจัดทำคู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

หน่วยงาน  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

จำนวนหน้า 1

ปีที่พิมพ์ 2561

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *

Related eBooks