เรื่อง เกณฑ์ประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์

(0 User reviews)   245   51
-
หมวด 1. สภาพคล่องทางการเงิน
หมวด 1. สภาพคล่องทางการเงิน เป็นการวัดความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ระยะสั้นของกิจการ หรือความ จำเป็นใช้เงินระยะสั้น หมวด 2. โครงสร้างทางการเงิน เป็นการวัดโครงสร้างทางการเงินว่าแหล่งที่มาของเงินทุนมาจากที่ใด และแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนใช้ไปในทางใดบ้าง หมวด 3. คุณภาพสินทรัพย์ และการป้องกันความเสี่ยง เป็นการวัดคุณภาพของสินทรัพย์ของกิจการว่าดี หรือแย่เพียงใด หมวด 4 ประสิทธิภาพการทำรายได้ เป็นการวัดว่าที่กิจการลงทุไปก่อให้เกิดรายได้ หรือไม่ และมประสิทธิภาพหรือไม่
Share

อ่านเพิ่มเติม

 

 


คู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

 https://drive.google.com/file/d/1JwhAujkblYGqAuGTB9LLk0ZJa2j_g6zu/view

 

 

อินโฟกราฟฟิก เรื่อง เกณฑ์ประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์

โดย  นางสาวอารีรัตน์  อาจรักษา

ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง  คณะทำงานจัดทำคู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

หน่วยงาน  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

จำนวนหน้า 1

ปีที่พิมพ์ 2561

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *

Related eBooks