เรื่อง โครงสร้างทางการเงิน

(0 User reviews)   499   75
-
โครงสร้างทางการเงิน
หมวด 1 โครงสร้างทางการเงิน ทรัพย์สิน = หนี้สิน เงินฝากและเงินลงทุน 20 – 30% (สินทรัพย์สภาพคล่อง มากกว่าหรือเท่ากับ 3%) เงินให้สมาชิก/สหกรณ์อื่นกู้ 70 – 80% (หนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ น้อยกว่า 0.25%ของเงินให้กู้) สินทรัพย์ถาวร น้อยกว่า 10% เงินรับฝาก 60 – 70 % เงินกู้ยืมภายนอกไม่เกินทุนของสหกรณ์ ทุนเรือนหุ้น 20 – 30% ทุนสำรอง มากกว่าหรือเท่ากับ 10% 01 ทุนเรือนหุ้น ต่อ สินทรัพย์รวม 4. เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝาก สอ. ตั๋วสัญญาใช้เงิน สอ. ต่อ สินทรัพย์รวม 02 เงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก) 5. ทุนสำรอง ต่อสินทรัพย์รวม 03 ลูกหนี้เงินกู้ทั้งสิ้น ต่อสินทรัพย์รวม 6. เงินกู้ยืมภายนอก ต่อ ทุนของสหกรณ์
Share

อ่านเพิ่มเติม

 

 


คู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์


https://drive.google.com/file/d/1JwhAujkblYGqAuGTB9LLk0ZJa2j_g6zu/view

 

 

 

 

 

 

อินโฟกราฟฟิก เรื่อง โครงสร้างทางการเงิน

โดย  นางสาวอารีรัตน์  อาจรักษา

ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง  คณะทำงานจัดทำคู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

หน่วยงาน  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

จำนวนหน้า 1

ปีที่พิมพ์ 2561

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *

Related eBooks